ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
CENTRAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)
Ministry of AYUSH, Govt. of India

PHARMACY


The Institute has a dispensary which stocks essential Ayurvedic medicines to dispense to the needy persons free of cost on the basis of prescription of attending physician. Medicines are provided for free of cost to all categories of patients. Commonly available medicines are mentioned below, the stock position may vary from time:


VATI & TABLETS
ASHWAGANDHA AVIPATHIKARA AROGYAVARDHINI VATI
BHALLATAKA VATI CHANDRAPRABHA VATI GANDHAKA VATI
KANTAKARI TABLET KANKAYANA VATI LASHUNADI VATI
NISAMALAKI PUSHYANGA TAB RAJOPRAVARTHINI VATI
SARPAGANDHA TAB SANJIVANI VATI TALEESADI TAB
VALLARI TAB VISHATINDUKA VATI AGNI THUNDI VATI
M – LIV TAB SARIVADI VATI SITOPALADI CHURNA TABLET
KUTAJ GHANA VATI SUDARSHAN GHANA VATI DADIMASTIKA CHURNA TABLET
CHITRAKADI VATI

ASAVA & ARISTA
AMRUTHARISTA ASHOKARISHTA ASHWAGANDHARISHTA
ARJUNARISHTA BALARISHTA DHANWANTARISHTA
KUMARIYASAVA LOHASAVA PUNARVASAVA
ABHAYARISHTA SARASWATHARISHTA DRAKSHASAVA
KUTAJARISHTA CHANDANASAVA DASHAMULARISHTA

THAILA
DHANWANTARAM PANCHAGUNA MAHA NARAYANA
KSHIRABALA BR. MARICHADI KUSHTA RAKSHASSA
JATYADI NILIBRINGADI NIMBADI

LEHYAM
CHYAVANA PRASHA M-BRAMHI RASAYANA BRAMHA RASAYANA
VASA ABALEHA

RASAUSHADHIS
ARSHAKUTARA RASA ANAND BAIRAVA RASA KRIMIMUDGARA RASA
LAKSHMI VILAS RASA SHIRAHSULADIVAJRA RASA SMRITISAGARA RASA
SUTASHEKARARASA TRIBUVANAKEERTHI RASSA VATAGAJANKUSHA RASA
GANDHAKA RASAYANA KAMADUDA RASA LAGHU SUTASEKHARA
SUDHHA GANDHAK EKANGA VIRA RASA SWASAKUTHARA RASA
SWASANANDAN GUTIKA

GUGGULU
GOKSHURADI GUGGULU KAISHORA GUGGULU KANCHANARA GUGGULU
TRAYODASHANGA GUGGULU TRIPHALA GUGGULU YOGARAJA GUGGULU
LAKSHADI GUGGULU PUNARNAVADI GUGGULU SIMHANADA GUGGULU
NAVAKA GUGGULU

CHOORNA
RASNAKWATHA CHURNA DASAMULA KWATHA CHURNA SWADISHTA VIRECHANA
TRIPHALA CHURNA MADHU YASTI CHURNA HINGU VACHADI CHURNA
AVIPATHIKARA CHURNA DASHAN SAMASKAR CHURNA BAKUCHI CHURNA
HARIDRA KHANDA BALACHATURBHADRA BHASKARA LAVANA
PANCHA VALKALA

DROPS
SHADVINDU TAILA APAMARGA KSHARA TAILA ANU TAILA

LEPA
JATAMAYADI LEPA DASHANGA LEPA

SYRUP
M-LIV M-VASAKO M-SANKHAPUSPI
KANTAKARI AVALEHA SYRUP

CAPSULE
AYUSH-64 CAPSULE

* For age proof supporting document has to be submitted.

** The service charges for patients of BPL (Below Poverty Line), Council employees / pensioners and their family members and research cases are exempted.

*** This shall only be allowed in really deserving cases on production of proof.