ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
CENTRAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)
Ministry of AYUSH, Govt. of India

OFFICERS / STAFFS

Sl. No. Officers/Staff Name Designation Photo
01 Dr. Sulochana Bhat Assistant Director (Ay.) Incharge,
CoE Project P.I.
Dr. Sulochana Bhat
02 Dr. Chandani C. NP Consultant (Ay.) Dr. Chandani C. NP
03 Dr. Chaitra Rao Consultant (Ay.) Dr. Chaitra Rao
04 Dr. Sharada Anand SRF (Ay.) Dr. Sharada Anand
05 Dr. Vrinda SRF (Ay.) Dr. Vrinda
06 Dr. Poorvi SRF (Ay.) Dr. Vrinda
07 Dr. Monica KP SRF (Yoga) Dr. Monica KP
08 Mr. Rahul Sakharkar SRF (IT) Sh. Rahul Sakharkar
09 Ms. Anjana KS SRF (Biostatistics)
10 Ms. H.S. Supriya SRF (Chemistry)
11 Sh. Nishanth Panchakarma Technician (Male) Sh. Nishanth
12 Ms. Kranti Panchakarma Technician (Female)
13 Ms. Ranjitha Social Worker Ms. Ranjitha
14 Smt. Pratima Achari Office Assistant
15 Ms. Anita Achari Office Assistant Ms. Anita Achari
16 Sh. Sunil MTS Sh. Sunil