ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान

CENTRAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE

Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)
Ministry of AYUSH, Govt. of India

Welcome to the Central Ayurveda Research Institute, Bangalore

OFFICERS / STAFFS

Sl. No. Officers/Staff Name Designation Photo
01 Dr. Sulochana Bhat Assistant Director (Ay.) Incharge,
CoE Project P.I.
Dr. Sulochana Bhat
02 Dr. Chandani C. NP Consultant Ayurveda Dr. Chandani C. NP
03 Dr. Sharada Anand SRF Ayurveda Dr. Sharada Anand
04 Dr. Vrinda SRF Ayurveda Dr. Vrinda
05 Dr. Monica KP SRF Yoga Dr. Monica KP
06 Mr. Rahul Sakharkar SRF IT Sh. Rahul Sakharkar
07 Ms. Anjana KS SRF Biostatistics
08 Ms. H.S. Supriya SRF Chemistry
09 Sh. Nishanth Panchakarma Technician (Male) Sh. Nishanth
10 Ms. Kranti Panchakarma Technician (Female)
11 Ms. Ranjitha Social Worker Ms. Ranjitha
12 Ms. Anita Achari Office Assistant Ms. Anita Achari
13 Sh. Sunil MTS Sh. Sunil